Pravidla soutěže

Soutěž o aroma difuzéry

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost OnlineMedical s.r.o., se sídlem v Praze, Na Pankráci 1062/58,  Praha 4, 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 313907, IČ: 08155852 (dále jen „pořadatel“).

Organizátor soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost OnlineMedical s.r.o., se sídlem v Praze, Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 140 00, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C č. 313907, IČ: 08155852 (dále jen „organizátor“)

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK a INSTAGRAM (dále jen „místo konání soutěže“).

Trvání soutěže:

Datum a hod. 1. 9. 2022 12:00 – datum a hod. 15. 9. 2022 12:00

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě FACEBOOK/INSTAGRAM, má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK/INSTAGRAM účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php.

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

Na Facebook profilu https://www.facebook.com/omsafecz, bude uveřejněn soutěžní příspěvek s označením „Soutěž“. Úkolem soutěžících je napsat do komentářů odpověď na otázku: „Jaká se uvádí normální teplota u zdravého člověka?" a stát se fanouškem profilů OMSafe.

Soutěžní odpovědi vyhodnotí a 3 výherce náhodně vybere porota složená ze zástupců Pořadatele a Provozovatele. Ze správných odpovědí porota vybere 3 výherce na Facebooku a 3 výherce na Instagramu. Svou odpověď musí soutěžící napsat a vložit do komentáře pod soutěžním příspěvkem v době trvání soutěže. Na pozdější nebo pozměněné soutěžní odpovědi, nebo odpovědi nahrané mimo komentář k soutěžnímu postu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny mezi platné soutěžní komentáře. Počet soutěžních odpovědí od jednoho soutěžícího je pouze 1 na každém kanále.

Vítězové budou kontaktováni odpovědí na jejich soutěžní příspěvek a do soukromé zprávy, a to do 24 hodin od ukončení soutěže. Vítězové jsou povinni reagovat prostřednictvím Facebook soukromé zprávy a potvrdit tak nebo odmítnout svou výhru a doplnit: Jméno, příjmení a doručovací adresu, e-mail a to nejpozději do 2 dnů od jeho kontaktování. Pokud se tak nestane, Organizátor si vyhrazuje právo vybrat jiného výherce. Provozovatel si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové soutěžící, kteří nebudou v souladu s pokyny v těchto pravidlech, nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou jinak porušovat pravidla soutěže.

Výhra:

1x Bezkontaktní teploměr

 

Každý výherce získá jednu z výher, která mu bude zaslána poštou na zvolenou adresu.

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn u příspěvku. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá na výhru nárok.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Zpracování osobních údajů:

Účastí v Soutěži souhlasí Soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, (dále jen „Údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, pro účely realizace Soutěže, předání výhry. Zpracovatelem osobních údajů je Organizátor.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle §11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k Údajům a právo na opravu těchto Údajů, blokování nesprávných Údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním Údajů před ukončením naplnění účelu Soutěže má však za následek vyřazení Soutěžícího ze Soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností Pořadatele se může Soutěžící obrátit na Organizátora. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

Účastí v soutěži Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Organizátora, který je správcem, a to v rozsahu: jméno a příjemní, telefonní číslo, e-mail.

Osobní údaje budou použity pro účel vedení této marketingové akce zahrnující zařazení do databáze pro danou marketingovou akci, organizaci a vyhodnocení soutěže.

Pro zpracování výše uvedených údajů bude pořadatel využívat služeb organizátora jakožto zpracovatele osobních údajů.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.

V Praze dne 1. 9. 2022